วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

         ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งในมาตรา 24  ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนดารสอนและแหล่งวิทยากรต่างๆ
            มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอน สมารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
           นอกจากนี้แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวว่า เพื่อให้หลักสูตรบรรลุผลตามหลักการ ตุดหมาย โครงสร้างที่กำหนด สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มีขั้นตอนปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา  การดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสรุปผล  การแก้ปัญหาหรือพัฒนา  การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
       ทางโรงเรียนเทพามีนโยบายสนับสนุนให้คุณครูทุกท่านได้ดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโดยมีปฏิทินการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
กำหนดส่ง
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้างาน

.
ส่งโครงร่างงานวิจัยครั้งที่ ๑
๗ ธ.ค. ๕๕
ครูอัจฉรากุล, ครูบัญชา
ครูธนายุ
.
รับโครงร่างงานวิจัยกลับคืน
๑๑๑๔  ธ.. ๕๕
ครูอัจฉรากุล
.
ส่งโครงร่างงานวิจัยครั้งที่ ๒ และรับคืน
๑๗ – ๒๑ ธ.. ๕๕
ครูบัญชา
ดำเนินการทำงานวิจัย
๒๔ ธ.ค. ๑๑ ม.. ๕๖
-
.
ส่งงานวิจัย ครั้งที่ ๑ /ปรับปรุงผลงาน
๑๔ ๒๕ ม.. ๕๖
ครูอัจฉรากุล, ครูบัญชา
ครูธนายุ
.
ส่งงานวิจัย ครั้งที่ ๒ /ปรับปรุงผลงาน
๒๘ ม.. – ๑ ก.พ. ๕๖
ครูอัจฉรากุล, ครูบัญชา
ครูธนายุ
.
ส่งงานวิจัยรูปเล่มสมบูรณ์
- ๒๘ ก.. ๕๖
ครูอัจฉรากุล, ครูบัญชา
ครูธนายุ
          โดยคุณครูทุกท่าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียนตามคลิกลิงค์ข้างล่างดังนี้

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

    ตามที่โรงเรียนเทพาได้กำหนดนโยบายให้มีการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 3 ครั้ง ดังนั้นทางกลุ่มงานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้กำหนดปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ดังนี้

ปฏิทินการนิเทศการสอนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
วัน/เดือน/ปี
กลุ่มสาระฯที่ได้รับการนิเทศการสอน
หมายเหตุ
3 – 14 ธ.ค. 2555
-         ภาษาไทย
-         วิทยาศาสตร์
-         สุขศึกษาและพลศึกษา
-         การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-         กิจกรรมแนะแนว

17 – 28 ธ.ค. 2555
-         คณิตศาสตร์
-         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-         ศิลปะ
-         ภาษาต่างประเทศ
-         กลุ่มหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม     โดยคุณครูที่เป็นผู้นิเทศสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศได้ โดยคลิกที่นี่


วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มงานนิเทศฯ

    จากการที่โรงเรียนเทพาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนทำให้เกิดกลุ่มงานใหม่เอี่ยมอ่อง(อาจจะเก่าจากกลุ่มงานอื่น) ที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานชาวเทพา
    ดังนั้นเรามาร่วมสร้างความเป็นเอกภาพที่จะแสดงถึงศักยภาพของชาวเหลือง - ดำที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษาโรงเรียนเทพา